Instructors

List of Instructors

 • Dr. Michael Arnold
 • Dr. Rohini Balakrishnan
 • Dr. Ullasa Kodandaramaiah
 • Dr. Uma Ramakrishnan
 • Dr. HA Ranganath
 • Dr. Krushnamegh Kunte
 • Dr. Praveen Karanth
 • Dr. Suthirth dey
 • Dr. Amitabh Joshi
 • Dr. Shashidhara
 • Dr. Hema Somanathan